بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56166 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه فایل صوتی یا تصویری انتخاب سوره هستید

شناسهنام فایلحجم فایلاجرا دانلود
258ترتیل سوره ناس توسط استاد پرهیزگار (114).mp3100 بیت المجتبی
بیت المجتبی
257ترتیل سوره فلق توسط استاد پرهیزگار (113).mp374 بیت المجتبی
بیت المجتبی
256ترتیل سوره اخلاص توسط استاد پرهیزگار (112).mp360 بیت المجتبی
بیت المجتبی
255ترتیل سوره مسد توسط استاد پرهیزگار (111).mp385 بیت المجتبی
بیت المجتبی
254ترتیل سوره نصر توسط استاد پرهیزگار (110).mp377 بیت المجتبی
بیت المجتبی
253ترتیل سوره کافرون توسط استاد پرهیزگار (109).mp391 بیت المجتبی
بیت المجتبی
252ترتیل سوره کوثر توسط استاد پرهیزگار (108).mp360 بیت المجتبی
بیت المجتبی
251ترتیل سوره ماعون توسط استاد پرهیزگار (107).mp3102 بیت المجتبی
بیت المجتبی
250ترتیل سوره قریش توسط استاد پرهیزگار (106).mp382 بیت المجتبی
بیت المجتبی
249ترتیل سوره فیل توسط استاد پرهیزگار (105).mp388 بیت المجتبی
بیت المجتبی
248ترتیل سوره همزه توسط استاد پرهیزگار (104).mp3111 بیت المجتبی
بیت المجتبی
247ترتیل سوره عصر توسط استاد پرهیزگار (103).mp365 بیت المجتبی
بیت المجتبی
246ترتیل سوره تکاثر توسط استاد پرهیزگار (102).mp3111 بیت المجتبی
بیت المجتبی
245ترتیل سوره قارعه توسط استاد پرهیزگار (101).mp3138 بیت المجتبی
بیت المجتبی
244ترتیل سوره عادیات توسط استاد پرهیزگار (100).mp3139 بیت المجتبی
بیت المجتبی
243ترتیل سوره زلزال توسط استاد پرهیزگار (99).mp3132 بیت المجتبی
بیت المجتبی
242ترتیل سوره بینه توسط استاد پرهیزگار (98).mp3254 بیت المجتبی
بیت المجتبی
241ترتیل سوره قدر توسط استاد پرهیزگار (97).mp396 بیت المجتبی
بیت المجتبی
240ترتیل سوره علق توسط استاد پرهیزگار (96).mp3202 بیت المجتبی
بیت المجتبی
239ترتیل سوره شرح توسط استاد پرهیزگار (94).mp389 بیت المجتبی
بیت المجتبی
238ترتیل سوره ضحی توسط استاد پرهیزگار (93).mp3136 بیت المجتبی
بیت المجتبی
237ترتیل سوره لیل توسط استاد پرهیزگار (92).mp3217 بیت المجتبی
بیت المجتبی
236ترتیل سوره شمس توسط استاد پرهیزگار (91).mp3172 بیت المجتبی
بیت المجتبی
235ترتیل سوره بلد توسط استاد پرهیزگار (90).mp3227 بیت المجتبی
بیت المجتبی
234ترتیل سوره فجر توسط استاد پرهیزگار (89).mp3382 بیت المجتبی
بیت المجتبی
233ترتیل سوره غاشیه توسط استاد پرهیزگار (88).mp3260 بیت المجتبی
بیت المجتبی
232ترتیل سوره اعلی توسط استاد پرهیزگار (87).mp3216 بیت المجتبی
بیت المجتبی
231ترتیل سوره طارق توسط استاد پرهیزگار (86).mp3196 بیت المجتبی
بیت المجتبی
230ترتیل سوره بروج توسط استاد پرهیزگار (85).mp3290 بیت المجتبی
بیت المجتبی
229ترتیل سوره انشقاق توسط استاد پرهیزگار (84).mp3286 بیت المجتبی
بیت المجتبی
228ترتیل سوره مطففین توسط استاد پرهیزگار (83).mp3425 بیت المجتبی
بیت المجتبی
227ترتیل سوره انفطار توسط استاد پرهیزگار (82).mp3214 بیت المجتبی
بیت المجتبی
226ترتیل سوره تکویر توسط استاد پرهیزگار (81).mp3262 بیت المجتبی
بیت المجتبی
225ترتیل سوره عبس توسط استاد پرهیزگار (80).mp3379 بیت المجتبی
بیت المجتبی
224ترتیل سوره نازعات توسط استاد پرهیزگار (79).mp3463 بیت المجتبی
بیت المجتبی
223ترتیل سوره نبا توسط استاد پرهیزگار (78).mp3459 بیت المجتبی
بیت المجتبی
222ترتیل سوره مرسلات توسط استاد پرهیزگار (77).mp3547 بیت المجتبی
بیت المجتبی
221ترتیل سوره انسان توسط استاد پرهیزگار (76).mp3673 بیت المجتبی
بیت المجتبی
220ترتیل سوره قیامت توسط استاد پرهیزگار (75).mp3399 بیت المجتبی
بیت المجتبی
219ترتیل سوره مدثر توسط استاد پرهیزگار (74).mp3671 بیت المجتبی
بیت المجتبی
218ترتیل سوره مزمل توسط استاد پرهیزگار (73).mp3504 بیت المجتبی
بیت المجتبی
217ترتیل سوره جن توسط استاد پرهیزگار (72).mp3656 بیت المجتبی
بیت المجتبی
216ترتیل سوره نوح توسط استاد پرهیزگار (71).mp3554 بیت المجتبی
بیت المجتبی
215ترتیل سوره معارج توسط استاد پرهیزگار (70).mp3578 بیت المجتبی
بیت المجتبی
214ترتیل سوره حاقه توسط استاد پرهیزگار (69).mp3689 بیت المجتبی
بیت المجتبی
213ترتیل سوره قلم توسط استاد پرهیزگار (68).mp3809 بیت المجتبی
بیت المجتبی
212ترتیل سوره ملک توسط استاد پرهیزگار (67).mp3802 بیت المجتبی
بیت المجتبی
211ترتیل سوره تحریم توسط استاد پرهیزگار (66).mp3635 بیت المجتبی
بیت المجتبی
210ترتیل سوره طلاق توسط استاد پرهیزگار (65).mp3696 بیت المجتبی
بیت المجتبی
209ترتیل سوره تغابن توسط استاد پرهیزگار (64).mp3530 بیت المجتبی
بیت المجتبی
208ترتیل سوره منافقون توسط استاد پرهیزگار (63).mp3420 بیت المجتبی
بیت المجتبی
207ترتیل سوره جمعه توسط استاد پرهیزگار (62).mp3387 بیت المجتبی
بیت المجتبی
206ترتیل سوره صف توسط استاد پرهیزگار (61).mp3499 بیت المجتبی
بیت المجتبی
205ترتیل سوره ممتحنه توسط استاد پرهیزگار (60).mp3851 بیت المجتبی
بیت المجتبی
204ترتیل سوره حشر توسط استاد پرهیزگار (59).mp31041 بیت المجتبی
بیت المجتبی
203ترتیل سوره مجادله توسط استاد پرهیزگار (58).mp31173 بیت المجتبی
بیت المجتبی
202ترتیل سوره حدید توسط استاد پرهیزگار (57).mp31264 بیت المجتبی
بیت المجتبی
201ترتیل سوره واقعه توسط استاد پرهیزگار (56).mp3952 بیت المجتبی
بیت المجتبی
200ترتیل سوره رحمن توسط استاد پرهیزگار (55).mp3955 بیت المجتبی
بیت المجتبی
199ترتیل سوره قمر توسط استاد پرهیزگار (54).mp3809 بیت المجتبی
بیت المجتبی
198ترتیل سوره نجم توسط استاد پرهیزگار (53).mp3776 بیت المجتبی
بیت المجتبی
197ترتیل سوره طور توسط استاد پرهیزگار (52).mp3756 بیت المجتبی
بیت المجتبی
196ترتیل سوره ذاریات توسط استاد پرهیزگار (51).mp3852 بیت المجتبی
بیت المجتبی
195ترتیل سوره ق توسط استاد پرهیزگار (50).mp3778 بیت المجتبی
بیت المجتبی
194ترتیل سوره حجرات توسط استاد پرهیزگار (49).mp3812 بیت المجتبی
بیت المجتبی
193ترتیل سوره فتح توسط استاد پرهیزگار (48).mp31211 بیت المجتبی
بیت المجتبی
191ترتیل سوره محمد توسط استاد پرهیزگار (47).mp31181 بیت المجتبی
بیت المجتبی
190ترتیل سوره احقاف توسط استاد پرهیزگار (46).mp31383 بیت المجتبی
بیت المجتبی
189ترتیل سوره جاثیه توسط استاد پرهیزگار (45).mp31126 بیت المجتبی
بیت المجتبی
188ترتیل سوره دخان توسط استاد پرهیزگار (44).mp3881 بیت المجتبی
بیت المجتبی
187ترتیل سوره زخرف توسط استاد پرهیزگار (43).mp32056 بیت المجتبی
بیت المجتبی
186ترتیل سوره شوری توسط استاد پرهیزگار (42).mp32038 بیت المجتبی
بیت المجتبی
185ترتیل سوره فصلت توسط استاد پرهیزگار (41).mp32048 بیت المجتبی
بیت المجتبی
184ترتیل سوره غافر توسط استاد پرهیزگار (40).mp32785 بیت المجتبی
بیت المجتبی
183ترتیل سوره زمر توسط استاد پرهیزگار (39).mp32662 بیت المجتبی
بیت المجتبی
182ترتیل سوره ص توسط استاد پرهیزگار (38).mp31550 بیت المجتبی
بیت المجتبی
181ترتیل سوره صافات توسط استاد پرهیزگار (37).mp31905 بیت المجتبی
بیت المجتبی
180ترتیل سوره یس توسط استاد پرهیزگار (36).mp31754 بیت المجتبی
بیت المجتبی
179ترتیل سوره فاطر توسط استاد پرهیزگار (35).mp31807 بیت المجتبی
بیت المجتبی
178ترتیل سوره سبا توسط استاد پرهیزگار (34).mp32059 بیت المجتبی
بیت المجتبی
177ترتیل سوره احزاب توسط استاد پرهیزگار (33).mp33197 بیت المجتبی
بیت المجتبی
176ترتیل سوره سجده توسط استاد پرهیزگار (32).mp3996 بیت المجتبی
بیت المجتبی
175ترتیل سوره لقمان توسط استاد پرهیزگار (31).mp31322 بیت المجتبی
بیت المجتبی
174ترتیل سوره روم توسط استاد پرهیزگار (30).mp32081 بیت المجتبی
بیت المجتبی
173ترتیل سوره عنکبوت توسط استاد پرهیزگار (29).mp32385 بیت المجتبی
بیت المجتبی
172ترتیل سوره قصص توسط استاد پرهیزگار (28).mp33382 بیت المجتبی
بیت المجتبی
171ترتیل سوره نمل توسط استاد پرهیزگار (27).mp32701 بیت المجتبی
بیت المجتبی
170ترتیل سوره شعرا توسط استاد پرهیزگار (26).mp33043 بیت المجتبی
بیت المجتبی
169ترتیل سوره فرقان توسط استاد پرهیزگار (25).mp32108 بیت المجتبی
بیت المجتبی
168ترتیل سوره نور توسط استاد پرهیزگار (24).mp33466 بیت المجتبی
بیت المجتبی
167ترتیل سوره مومنون توسط استاد پرهیزگار (23).mp32735 بیت المجتبی
بیت المجتبی
166ترتیل سوره حج توسط استاد پرهیزگار (22).mp32887 بیت المجتبی
بیت المجتبی
165ترتیل سوره انبیا توسط استاد پرهیزگار (21).mp32791 بیت المجتبی
بیت المجتبی
164ترتیل سوره طه توسط استاد پرهیزگار (20).mp32791 بیت المجتبی
بیت المجتبی
163ترتیل سوره مریم توسط استاد پرهیزگار (19).mp32144 بیت المجتبی
بیت المجتبی
162ترتیل سوره کهف توسط استاد پرهیزگار (18).mp33627 بیت المجتبی
بیت المجتبی
161ترتیل سوره اسرا توسط استاد پرهیزگار (17).mp33477 بیت المجتبی
بیت المجتبی
160ترتیل سوره نحل توسط استاد پرهیزگار (16).mp34521 بیت المجتبی
بیت المجتبی
159ترتیل سوره حجر توسط استاد پرهیزگار (15).mp31533 بیت المجتبی
بیت المجتبی
158ترتیل سوره ابراهیم توسط استاد پرهیزگار (14).mp32112 بیت المجتبی
بیت المجتبی
157ترتیل سوره رعد توسط استاد پرهیزگار (13).mp32102 بیت المجتبی
بیت المجتبی
156ترتیل سوره یوسف توسط استاد پرهیزگار (12).mp34029 بیت المجتبی
بیت المجتبی
155ترتیل سوره هود توسط استاد پرهیزگار (11).mp34800 بیت المجتبی
بیت المجتبی
154ترتیل سوره یونس توسط استاد پرهیزگار (10).mp34018 بیت المجتبی
بیت المجتبی
153ترتیل سوره توبه توسط استاد پرهیزگار (9).mp36461 بیت المجتبی
بیت المجتبی
152ترتیل سوره انفال توسط استاد پرهیزگار (8).mp33302 بیت المجتبی
بیت المجتبی
151ترتیل سوره اعراف توسط استاد پرهیزگار (7).mp38865 بیت المجتبی
بیت المجتبی
150ترتیل سوره انعام توسط استاد پرهیزگار (6).mp37325 بیت المجتبی
بیت المجتبی
149ترتیل سوره مائده توسط استاد پرهیزگار (5).mp37238 بیت المجتبی
بیت المجتبی
148ترتیل سوره نسا توسط استاد پرهیزگار (4).mp39580 بیت المجتبی
بیت المجتبی
147ترتیل سوره آل عمران توسط استاد پرهیزگار (3).mp39036 بیت المجتبی
بیت المجتبی
131ترتیل سوره بقره توسط استاد پرهیزگار (2).mp315262 بیت المجتبی
بیت المجتبی
130ترتیل سوره حمد توسط استاد پرهیزگار (1).mp3118 بیت المجتبی
بیت المجتبی

برای پخش فایل بر روی آیکون اجرا

بیت المجتبی

کلیک کردهلطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی