بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56165 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه فایل صوتی یا تصویری انتخاب سوره هستید

شناسهنام فایلحجم فایلاجرا دانلود
724ترتیل سوره ناس با نوای استاد الحصری (114).mp3126 بیت المجتبی
بیت المجتبی
723ترتیل سوره فلق با نوای استاد الحصری (113).mp3105 بیت المجتبی
بیت المجتبی
722ترتیل سوره اخلاص با نوای استاد الحصری (112).mp374 بیت المجتبی
بیت المجتبی
721ترتیل سوره مسد با نوای استاد الحصری (111).mp3114 بیت المجتبی
بیت المجتبی
720ترتیل سوره نصر با نوای استاد الحصری (110).mp3104 بیت المجتبی
بیت المجتبی
719ترتیل سوره کافرون با نوای استاد الحصری (109).mp3137 بیت المجتبی
بیت المجتبی
718ترتیل سوره کوثر با نوای استاد الحصری (108).mp367 بیت المجتبی
بیت المجتبی
717ترتیل سوره ماعون با نوای استاد الحصری (107).mp3146 بیت المجتبی
بیت المجتبی
716ترتیل سوره قریش با نوای استاد الحصری (106).mp3108 بیت المجتبی
بیت المجتبی
715ترتیل سوره فیل با نوای استاد الحصری (105).mp3122 بیت المجتبی
بیت المجتبی
714ترتیل سوره همزه با نوای استاد الحصری (104).mp3173 بیت المجتبی
بیت المجتبی
713ترتیل سوره عصر با نوای استاد الحصری (103).mp381 بیت المجتبی
بیت المجتبی
712ترتیل سوره تکاثر با نوای استاد الحصری (102).mp3160 بیت المجتبی
بیت المجتبی
711ترتیل سوره قارعه با نوای استاد الحصری (101).mp3196 بیت المجتبی
بیت المجتبی
710ترتیل سوره عادیات با نوای استاد الحصری (100).mp3200 بیت المجتبی
بیت المجتبی
709ترتیل سوره زلزله با نوای استاد الحصری (99).mp3183 بیت المجتبی
بیت المجتبی
708ترتیل سوره بینه با نوای استاد الحصری (98).mp3390 بیت المجتبی
بیت المجتبی
707ترتیل سوره قدر با نوای استاد الحصری (97).mp3134 بیت المجتبی
بیت المجتبی
706ترتیل سوره علق با نوای استاد الحصری (96).mp3328 بیت المجتبی
بیت المجتبی
705ترتیل سوره تین با نوای استاد الحصری (95).mp3175 بیت المجتبی
بیت المجتبی
704ترتیل سوره شرح با نوای استاد الحصری (94).mp3132 بیت المجتبی
بیت المجتبی
703ترتیل سوره ضحی با نوای استاد الحصری (93).mp3205 بیت المجتبی
بیت المجتبی
702ترتیل سوره لیل با نوای استاد الحصری (92).mp3366 بیت المجتبی
بیت المجتبی
701ترتیل سوره شمس با نوای استاد الحصری (91).mp3278 بیت المجتبی
بیت المجتبی
700ترتیل سوره بلد با نوای استاد الحصری (90).mp3392 بیت المجتبی
بیت المجتبی
699ترتیل سوره فجر با نوای استاد الحصری (89).mp3695 بیت المجتبی
بیت المجتبی
698ترتیل سوره غاشیه با نوای استاد الحصری (88).mp3468 بیت المجتبی
بیت المجتبی
697ترتیل سوره اعلی با نوای استاد الحصری (87).mp3355 بیت المجتبی
بیت المجتبی
696ترتیل سوره طارق با نوای استاد الحصری (86).mp3299 بیت المجتبی
بیت المجتبی
695ترتیل سوره بروج با نوای استاد الحصری (85).mp3514 بیت المجتبی
بیت المجتبی
694ترتیل سوره انشقاق با نوای استاد الحصری (84).mp3510 بیت المجتبی
بیت المجتبی
693ترتیل سوره مطففین با نوای استاد الحصری (83).mp3868 بیت المجتبی
بیت المجتبی
692ترتیل سوره انفطار با نوای استاد الحصری (82).mp3382 بیت المجتبی
بیت المجتبی
691ترتیل سوره تکویر با نوای استاد الحصری (81).mp3487 بیت المجتبی
بیت المجتبی
690ترتیل سوره عبس با نوای استاد الحصری (80).mp3656 بیت المجتبی
بیت المجتبی
689ترتیل سوره نازعات با نوای استاد الحصری (79).mp3929 بیت المجتبی
بیت المجتبی
688ترتیل سوره نبا با نوای استاد الحصری (78).mp3928 بیت المجتبی
بیت المجتبی
687ترتیل سوره مرسلات با نوای استاد الحصری (77).mp31009 بیت المجتبی
بیت المجتبی
686ترتیل سوره انسان با نوای استاد الحصری (76).mp31133 بیت المجتبی
بیت المجتبی
685ترتیل سوره قیامة با نوای استاد الحصری (75).mp3709 بیت المجتبی
بیت المجتبی
684ترتیل سوره مدثر با نوای استاد الحصری (74).mp31029 بیت المجتبی
بیت المجتبی
683ترتیل سوره مزمل با نوای استاد الحصری (73).mp3840 بیت المجتبی
بیت المجتبی
682ترتیل سوره جن با نوای استاد الحصری (72).mp31110 بیت المجتبی
بیت المجتبی
681ترتیل سوره نوح با نوای استاد الحصری (71).mp3925 بیت المجتبی
بیت المجتبی
680ترتیل سوره معارج با نوای استاد الحصری (70).mp3970 بیت المجتبی
بیت المجتبی
679ترتیل سوره حاقه با نوای استاد الحصری (69).mp31044 بیت المجتبی
بیت المجتبی
678ترتیل سوره قلم با نوای استاد الحصری (68).mp31490 بیت المجتبی
بیت المجتبی
677ترتیل سوره ملک با نوای استاد الحصری (67).mp31428 بیت المجتبی
بیت المجتبی
676ترتیل سوره تحریم با نوای استاد الحصری (66).mp31201 بیت المجتبی
بیت المجتبی
675ترتیل سوره طلاق با نوای استاد الحصری (65).mp31167 بیت المجتبی
بیت المجتبی
674ترتیل سوره تغابن با نوای استاد الحصری (64).mp31120 بیت المجتبی
بیت المجتبی
673ترتیل سوره منافقون با نوای استاد الحصری (63).mp3838 بیت المجتبی
بیت المجتبی
672ترتیل سوره جمعه با نوای استاد الحصری (62).mp3718 بیت المجتبی
بیت المجتبی
671ترتیل سوره صف با نوای استاد الحصری (61).mp3897 بیت المجتبی
بیت المجتبی
670ترتیل سوره ممتحنه با نوای استاد الحصری (60).mp31316 بیت المجتبی
بیت المجتبی
669ترتیل سوره ممتحنه با نوای استاد الحصری (59).mp31798 بیت المجتبی
بیت المجتبی
668ترتیل سوره مجادله با نوای استاد الحصری (58).mp32092 بیت المجتبی
بیت المجتبی
667ترتیل سوره حدید با نوای استاد الحصری (57).mp32355 بیت المجتبی
بیت المجتبی
666ترتیل سوره واقعه با نوای استاد الحصری (56).mp32185 بیت المجتبی
بیت المجتبی
665ترتیل سوره رحمن با نوای استاد الحصری (55).mp32144 بیت المجتبی
بیت المجتبی
664ترتیل سوره قمر با نوای استاد الحصری (54).mp31580 بیت المجتبی
بیت المجتبی
663ترتیل سوره نجم با نوای استاد الحصری (53).mp31552 بیت المجتبی
بیت المجتبی
662ترتیل سوره طور با نوای استاد الحصری (52).mp31324 بیت المجتبی
بیت المجتبی
661ترتیل سوره ذاریات با نوای استاد الحصری (51).mp31495 بیت المجتبی
بیت المجتبی
449ترتیل سوره ق با نوای استاد الحصری (50).mp31656 بیت المجتبی
بیت المجتبی
448ترتیل سوره حجرات با نوای استاد الحصری (49).mp31610 بیت المجتبی
بیت المجتبی
447ترتیل سوره فتح با نوای استاد الحصری (48).mp32187 بیت المجتبی
بیت المجتبی
446ترتیل سوره محمد با نوای استاد الحصری (47).mp32229 بیت المجتبی
بیت المجتبی
445ترتیل سوره احقاف با نوای استاد الحصری (46).mp32366 بیت المجتبی
بیت المجتبی
444ترتیل سوره جاثیه با نوای استاد الحصری (45).mp32202 بیت المجتبی
بیت المجتبی
443ترتیل سوره دخان با نوای استاد الحصری (44).mp31734 بیت المجتبی
بیت المجتبی
442ترتیل سوره زخرف با نوای استاد الحصری (43).mp33907 بیت المجتبی
بیت المجتبی
441ترتیل سوره شوری با نوای استاد الحصری (42).mp33564 بیت المجتبی
بیت المجتبی
440ترتیل سوره فصلت با نوای استاد الحصری (41).mp33100 بیت المجتبی
بیت المجتبی
439ترتیل سوره غافر با نوای استاد الحصری (40).mp34988 بیت المجتبی
بیت المجتبی
438ترتیل سوره زمر با نوای استاد الحصری (39).mp34913 بیت المجتبی
بیت المجتبی
437ترتیل سوره ص با نوای استاد الحصری (38).mp33220 بیت المجتبی
بیت المجتبی
436ترتیل سوره صافات با نوای استاد الحصری (37).mp34426 بیت المجتبی
بیت المجتبی
435ترتیل سوره یس با نوای استاد الحصری (36).mp32991 بیت المجتبی
بیت المجتبی
434ترتیل سوره فاطر با نوای استاد الحصری (35).mp33093 بیت المجتبی
بیت المجتبی
433ترتیل سوره سبا با نوای استاد الحصری (34).mp33178 بیت المجتبی
بیت المجتبی
432ترتیل سوره احزاب با نوای استاد الحصری (33).mp35142 بیت المجتبی
بیت المجتبی
431ترتیل سوره سجده با نوای استاد الحصری (32).mp31738 بیت المجتبی
بیت المجتبی
430ترتیل سوره لقمان با نوای استاد الحصری (31).mp32388 بیت المجتبی
بیت المجتبی
429ترتیل سوره روم با نوای استاد الحصری (30).mp33722 بیت المجتبی
بیت المجتبی
428ترتیل سوره عنکبوت با نوای استاد الحصری (29).mp34409 بیت المجتبی
بیت المجتبی
427ترتیل سوره قصص با نوای استاد الحصری (28).mp36516 بیت المجتبی
بیت المجتبی
426ترتیل سوره نمل با نوای استاد الحصری (27).mp35200 بیت المجتبی
بیت المجتبی
425ترتیل سوره شعرا با نوای استاد الحصری (26).mp36379 بیت المجتبی
بیت المجتبی
424ترتیل سوره فرقان با نوای استاد الحصری (25).mp33775 بیت المجتبی
بیت المجتبی
423ترتیل سوره نور با نوای استاد الحصری (24).mp35686 بیت المجتبی
بیت المجتبی
422ترتیل سوره مومنون با نوای استاد الحصری (23).mp34533 بیت المجتبی
بیت المجتبی
421ترتیل سوره حج با نوای استاد الحصری (22).mp35339 بیت المجتبی
بیت المجتبی
420ترتیل سوره انبیا با نوای استاد الحصری (21).mp34904 بیت المجتبی
بیت المجتبی
419ترتیل سوره طه با نوای استاد الحصری (20).mp35149 بیت المجتبی
بیت المجتبی
418ترتیل سوره مریم با نوای استاد الحصری (19).mp33313 بیت المجتبی
بیت المجتبی
417ترتیل سوره کهف با نوای استاد الحصری (18).mp36204 بیت المجتبی
بیت المجتبی
416ترتیل سوره اسرا با نوای استاد الحصری (17).mp36476 بیت المجتبی
بیت المجتبی
415ترتیل سوره نحل با نوای استاد الحصری (16).mp37573 بیت المجتبی
بیت المجتبی
414ترتیل سوره حجر با نوای استاد الحصری (15).mp32966 بیت المجتبی
بیت المجتبی
413ترتیل سوره ابراهیم با نوای استاد الحصری (14).mp33585 بیت المجتبی
بیت المجتبی
412ترتیل سوره رعد با نوای استاد الحصری (13).mp33516 بیت المجتبی
بیت المجتبی
411ترتیل سوره هود با نوای استاد الحصری (12).mp37269 بیت المجتبی
بیت المجتبی
410ترتیل سوره هود با نوای استاد الحصری (11).mp37095 بیت المجتبی
بیت المجتبی
409ترتیل سوره یونس با نوای استاد الحصری (10).mp37695 بیت المجتبی
بیت المجتبی
408ترتیل سوره توبه با نوای استاد الحصری (9).mp310786 بیت المجتبی
بیت المجتبی
407ترتیل سوره انفال با نوای استاد الحصری (8).mp35399 بیت المجتبی
بیت المجتبی
406ترتیل سوره اعراف با نوای استاد الحصری (7).mp313656 بیت المجتبی
بیت المجتبی
405ترتیل سوره انعام با نوای استاد الحصری (6).mp313044 بیت المجتبی
بیت المجتبی
403ترتیل سوره مائده با نوای استاد الحصری (5).mp311642 بیت المجتبی
بیت المجتبی
402ترتیل سوره نسا با نوای استاد الحصری (4).mp314609 بیت المجتبی
بیت المجتبی
401ترتیل سوره آل عمران با نوای استاد الحصری (3).mp314870 بیت المجتبی
بیت المجتبی
400ترتیل سوره بقره با نوای استاد الحصری (2).mp325487 بیت المجتبی
بیت المجتبی
399ترتیل سوره حمد با نوای استاد الحصری (1).mp3116 بیت المجتبی
بیت المجتبی

برای پخش فایل بر روی آیکون اجرا

بیت المجتبی

کلیک کردهلطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی