بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56166 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه فایل صوتی یا تصویری انتخاب سوره معتزآقایی هستید

شناسهنام فایلحجم فایلاجرا دانلود
10530108_aqayi_tahdir_ekhlas_falaq_nas_120320.mp3155 بیت المجتبی
بیت المجتبی
10529107_aqayi_tahdir_nasr_masad_120321.mp3114 بیت المجتبی
بیت المجتبی
10528106_aqayi_tahdir_kaferon_120322.mp367 بیت المجتبی
بیت المجتبی
10527105_aqayi_tahdir_maoon_kothar_120323.mp3110 بیت المجتبی
بیت المجتبی
10526104_aqayi_tahdir_fil_qoraysh_120324.mp3122 بیت المجتبی
بیت المجتبی
10525103_aqayi_tahdir_asr_homaza_120325.mp3145 بیت المجتبی
بیت المجتبی
10524102_aqayi_tahdir_takathor_120326.mp389 بیت المجتبی
بیت المجتبی
10523101_aqayi_tahdir_qarea_120327.mp3103 بیت المجتبی
بیت المجتبی
10522100_aqayi_tahdir_adyat_120328.mp3114 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1052199_aqayi_tahdir_zalzale_120329.mp3103 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1052098_aqayi_tahdir_bayyene_120330.mp3209 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051997_aqayi_tahdir_qadr_120331.mp380 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051896_aqayi_tahdir_alaq_120332.mp3289 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051795_aqayi_tahdir_tin_120333.mp395 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051694_aqayi_tahdir_sharh_120334.mp376 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051593_aqayi_tahdir_zoha_120335.mp3116 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051492_aqayi_tahdir_layl_120336.mp3195 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051391_aqayi_tahdir_shams_120337.mp3153 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051290_aqayi_tahdir_balad_120338.mp3195 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051189_aqayi_tahdir_fajr_120339.mp3330 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1051088_aqayi_tahdir_qhashie_120340.mp3230 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050987_aqayi_tahdir_aala_120341.mp3179 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050886_aqayi_tahdir_tareq_120342.mp3170 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050785_aqayi_tahdir_borooj_120343.mp3262 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050684_aqayi_tahdir_ensheqaq_120344.mp3258 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050583_aqayi_tahdir_motaffefin_120345.mp3416 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050482_aqayi_tahdir_enfetar_120346.mp3197 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050381_aqayi_tahdir_takvir_120347.mp3257 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050280_aqayi_tahdir_abas_120348.mp3364 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050179_aqayi_tahdir_nazeat_120349.mp3452 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1050078_aqayi_tahdir_naba_120350.mp3487 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049977_aqayi_tahdir_morsalat_120351.mp3465 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049876_aqayi_tahdir_ensan_120352.mp3585 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049775_aqayi_tahdir_qyamat_120353.mp3371 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049674_aqayi_tahdir_moddaser_120354.mp3574 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049573_aqayi_tahdir_mozzammel_120355.mp3439 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049472_aqayi_tahdir_jenn_120356.mp3588 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049371_aqayi_tahdir_nooh_120357.mp3501 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049270_aqayi_tahdir_maarej_120358.mp3515 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049169_aqayi_tahdir_haqqa_120359.mp3586 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1049068_aqayi_tahdir_qalam_120360.mp3657 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048967_aqayi_tahdir_molk_120361.mp3695 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048866_aqayi_tahdir_tahrim_120362.mp3558 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048765_aqayi_tahdir_talaq_120363.mp3663 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048664_aqayi_tahdir_taqhabon_120364.mp3548 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048563_aqayi_tahdir_monafeqon_120365.mp3416 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048462_aqayi_tahdir_jomee_120366.mp3387 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048361_aqayi_tahdir_saff_120367.mp3487 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048260_aqayi_tahdir_momtahene_120368.mp3802 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048159_aqayi_tahdir_hashr_120369.mp3986 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1048058_aqayi_tahdir_mojadele_120370.mp31078 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047957_aqayi_tahdir_hadid_120371.mp31233 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047856_aqayi_tahdir_vaqeaa_120372.mp3948 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047755_aqayi_tahdir_arrahman_120373.mp3942 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047654_aqayi_tahdir_qamar_120374.mp3775 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047553_aqayi_tahdir_najm_120375.mp3891 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047452_aqayi_tahdir_toor_120376.mp3700 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047351_aqayi_tahdir_zariat_120377.mp3809 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047249_aqayi_tahdir_hojrat_120379.mp3792 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047148_aqayi_tahdir_fath_120380.mp31247 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1047047_aqayi_tahdir_mohammad_120381.mp31242 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046946_aqayi_tahdir_ahqaf_120382.mp31381 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046845_aqayi_tahdir_jasie_120383.mp31061 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046744_aqayi_tahdir_dokhan_120384.mp3820 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046643_aqayi_tahdir_zokhrof_120385.mp31851 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046542_aqayi_tahdir_shora_120386.mp31850 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046441_aqayi_tahdir_fosselat_120387.mp31945 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046340_aqayi_tahdir_qhafer_120388.mp32726 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046239_aqayi_tahdir_zomar_120389.mp32492 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046137_aqayi_tahdir_saffat_120391.mp32083 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1046036_aqayi_tahdir_yasin_120392.mp31673 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045935_aqayi_tahdir_fater_120393.mp31778 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045834_aqayi_tahdir_saba_120394.mp31833 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045733_aqayi_tahdir_ahzab_120395.mp32960 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045632_aqayi_tahdir_sajde_120396.mp3957 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045531_aqayi_tahdir_loqman_120397.mp31156 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045430_aqayi_tahdir_rom_120398.mp31879 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045329_aqayi_tahdir_ankabot_120399.mp32316 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045228_aqayi_tahdir_qasas_120400.mp33112 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045127_aqayi_tahdir_naml_120401.mp32636 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1045026_aqayi_tahdir_shoara_120402.mp32972 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044925_aqayi_tahdir_forqan_120403.mp32012 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044824_aqayi_tahdir_noor_120404.mp33062 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044723_aqayi_tahdir_momenon_120405.mp32415 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044622_aqayi_tahdir_haj_120406.mp32812 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044521_aqayi_tahdir_anbia_120407.mp32748 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044420_aqayi_tahdir_taha_120408.mp32766 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044319_aqayi_tahdir_maryam_120409.mp32041 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044218_aqayi_tahdir_kahf_120410.mp33466 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044117_aqayi_tahdir_esra_120411.mp33575 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1044015_aqayi_tahdir_hejr_120412.mp31542 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1043914_aqayi_tahdir_ebrahim_120413.mp31581 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1043813_aqayi_tahdir_raad_120414.mp31913 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1043712_aqayi_tahdir_yosof_120415.mp33766 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1043611_aqayi_tahdir_hood_120416.mp34149 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1043510_aqayi_tahdir_yonos_120417.mp34091 بیت المجتبی
بیت المجتبی
104349_aqayi_tahdir_tobe_120418.mp35538 بیت المجتبی
بیت المجتبی
104337_aqayi_tahdir_araaf_120456.mp37932 بیت المجتبی
بیت المجتبی
104326_aqayi_tahdir_an-am_120457.mp36794 بیت المجتبی
بیت المجتبی
104315_aqayi_tahdir_maede_120458.mp36362 بیت المجتبی
بیت المجتبی
104304_aqayi_tahdir_nesa_120459.mp38633 بیت المجتبی
بیت المجتبی
104293_aqayi_tahdir_ale-emran_120460.mp38224 بیت المجتبی
بیت المجتبی
104282_aqayi_tahdir_baqare_120461.mp314036 بیت المجتبی
بیت المجتبی
104271_aqayi_tahdir_hamd_120462.mp392 بیت المجتبی
بیت المجتبی

برای پخش فایل بر روی آیکون اجرا

بیت المجتبی

کلیک کردهلطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی