بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56166 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه فایل صوتی یا تصویری انتخاب سوره هستید

شناسهنام فایلحجم فایلاجرا دانلود
30245114ترتیل سوره ناس استاد شحات محمد انور.mp3224 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30244113ترتیل سوره فلق استاد شحات محمد انور.mp3200 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30243112ترتیل سوره اخلاص استاد شحات محمد انور.mp3139 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30242111ترتیل سوره مسد استاد شحات محمد انور.mp3218 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30241110ترتیل سوره نصر استاد شحات محمد انور.mp3202 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30240109ترتیل سوره کافرون استاد شحات محمد انور.mp3236 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30239108ترتیل سوره کوثر استاد شحات محمد انور.mp3130 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30238107ترتیل سوره ماعون استاد شحات محمد انور.mp3302 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30237106ترتیل سوره قریش استاد شحات محمد انور.mp3203 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30236105ترتیل سوره فیل استاد شحات محمد انور.mp3224 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30235104ترتیل سوره همزه استاد شحات محمد انور.mp3320 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30234103ترتیل سوره عصر استاد شحات محمد انور.mp3162 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30233102ترتیل سوره تکاثر استاد شحات محمد انور.mp3312 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30232101ترتیل سوره قارعه استاد شحات محمد انور.mp3358 بیت المجتبی
بیت المجتبی
30231100ترتیل سوره عادیات استاد شحات محمد انور.mp3382 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3023099ترتیل سوره زلزال استاد شحات محمد انور.mp3352 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022998ترتیل سوره بینه استاد شحات محمد انور.mp3786 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022897ترتیل سوره قدر استاد شحات محمد انور.mp3245 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022796ترتیل سوره علق استاد شحات محمد انور.mp3611 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022695ترتیل سوره تین استاد شحات محمد انور.mp3314 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022594ترتیل سوره شرح استاد شحات محمد انور.mp3246 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022493ترتیل سوره ضحی استاد شحات محمد انور.mp3393 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022392ترتیل سوره لیل استاد شحات محمد انور.mp3675 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022291ترتیل سوره شمس استاد شحات محمد انور.mp3516 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022190ترتیل سوره بلد استاد شحات محمد انور.mp3674 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3022089ترتیل سوره فجر استاد شحات محمد انور.mp31125 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021988ترتیل سوره غاشیه استاد شحات محمد انور.mp3812 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021887ترتیل سوره اعلی استاد شحات محمد انور.mp3652 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021786ترتیل سوره طارق استاد شحات محمد انور.mp3600 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021685ترتیل سوره بروج استاد شحات محمد انور.mp3924 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021584ترتیل سوره انشقاق استاد شحات محمد انور.mp3941 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021483ترتیل سوره مطففین استاد شحات محمد انور.mp31584 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021382ترتیل سوره انفطار استاد شحات محمد انور.mp3761 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021281ترتیل سوره تکویر استاد شحات محمد انور.mp3982 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021180ترتیل سوره عبس استاد شحات محمد انور.mp31398 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3021079ترتیل سوره نازعات استاد شحات محمد انور.mp31628 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3020978ترتیل سوره نبا استاد شحات محمد انور.mp31642 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3020877ترتیل سوره مرسلات استاد شحات محمد انور.mp31809 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3020776ترتیل سوره انسان استاد شحات محمد انور.mp32292 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3020675ترتیل سوره قیامت استاد شحات محمد انور.mp31432 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3020574ترتیل سوره مدثر استاد شحات محمد انور.mp32188 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3020473ترتیل سوره مزمل استاد شحات محمد انور.mp31811 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3020372ترتیل سوره جن استاد شحات محمد انور.mp32318 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3020271ترتیل سوره نوح استاد شحات محمد انور.mp32015 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3020070ترتیل سوره معارج استاد شحات محمد انور.mp31996 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019969ترتیل سوره حاقه استاد شحات محمد انور.mp32417 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019868ترتیل سوره قلم استاد شحات محمد انور.mp32728 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019767ترتیل سوره ملک استاد شحات محمد انور.mp32656 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019666ترتیل سوره تحریم استاد شحات محمد انور.mp32204 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019565ترتیل سوره طلاق استاد شحات محمد انور.mp32540 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019464ترتیل سوره تغابن استاد شحات محمد انور.mp32089 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019363ترتیل سوره منافقون استاد شحات محمد انور.mp31592 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019262ترتیل سوره جمعه استاد شحات محمد انور.mp31396 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019161ترتیل سوره صف استاد شحات محمد انور.mp31736 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3019060ترتیل سوره ممتحنه استاد شحات محمد انور.mp33154 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018959ترتیل سوره حشر استاد شحات محمد انور.mp34011 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018858ترتیل سوره مجادله استاد شحات محمد انور.mp33873 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018757ترتیل سوره حدید استاد شحات محمد انور.mp34860 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018656ترتیل سوره واقعه استاد شحات محمد انور.mp33694 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018555ترتیل سوره رحمن استاد شحات محمد انور.mp33576 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018454ترتیل سوره قمر استاد شحات محمد انور.mp33059 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018353ترتیل سوره نجم استاد شحات محمد انور.mp32905 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018252ترتیل سوره طور استاد شحات محمد انور.mp32482 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018151ترتیل سوره ذاریات استاد شحات محمد انور.mp32868 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3018050ترتیل سوره ق استاد شحات محمد انور.mp32999 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017949ترتیل سوره حجرات استاد شحات محمد انور.mp33004 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017848ترتیل سوره فتح استاد شحات محمد انور.mp34681 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017747ترتیل سوره محمد استاد شحات محمد انور.mp34498 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017646ترتیل سوره احقاف استاد شحات محمد انور.mp34998 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017545ترتیل سوره جاثیه استاد شحات محمد انور.mp33804 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017444ترتیل سوره دخان استاد شحات محمد انور.mp32760 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017343ترتیل سوره زخرف استاد شحات محمد انور.mp36623 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017242ترتیل سوره شوری استاد شحات محمد انور.mp36306 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017141ترتیل سوره فصلت استاد شحات محمد انور.mp35998 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3017040ترتیل سوره غافر استاد شحات محمد انور.mp39399 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016939ترتیل سوره زمر استاد شحات محمد انور.mp39500 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016838ترتیل سوره ص استاد شحات محمد انور.mp35927 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016737ترتیل سوره صافات استاد شحات محمد انور.mp37488 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016636ترتیل سوره یس استاد شحات محمد انور.mp35810 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016535ترتیل سوره فاطر استاد شحات محمد انور.mp36253 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016434ترتیل سوره یبا استاد شحات محمد انور.mp36496 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016333ترتیل سوره احزاب استاد شحات محمد انور.mp310617 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016232ترتیل سوره سجده استاد شحات محمد انور.mp32938 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016131ترتیل سوره لقمان استاد شحات محمد انور.mp34084 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3016030ترتیل سوره روم استاد شحات محمد انور.mp36834 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015929ترتیل سوره عنکبوت استاد شحات محمد انور.mp37988 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015828ترتیل سوره قصص استاد شحات محمد انور.mp311535 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015727ترتیل سوره نمل استاد شحات محمد انور.mp39422 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015626ترتیل سوره شعرا استاد شحات محمد انور.mp311382 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015525ترتیل سوره فرقان استاد شحات محمد انور.mp37263 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015424ترتیل سوره نور استاد شحات محمد انور.mp310844 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015323ترتیل سوره مومنان استاد شحات محمد انور.mp38687 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015222ترتیل سوره حج استاد شحات محمد انور.mp310566 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015121ترتیل سوره انبیااستاد شحات محمد انور.mp39740 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3015020ترتیل سوره طه با نوای استاد شحات محمد انور.mp310466 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014919ترتیل سوره مریم با نوای استاد شحات محمد انور.mp37812 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014818ترتیل سوره کهف استاد شحات محمد انور.mp312474 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014717ترتیل سوره اسرا استاد شحات محمد انور.mp34122 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014616ترتیل سوره نحل با نوای استاد شحات محمد انور.mp314883 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014515ترتیل سوره حجربا نوای استاد شحات محمدانور.mp31775 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014414ترتیل سوره ابراهیم استاد شحات محمدانور.mp36910 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014313ترتیل سوره رعدبا نوای استاد شحات محمدانور.mp36862 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014212ترتیل سوره یوسف با نوای استاد شحات محمدانور.mp314128 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014111ترتیل سوره هود با نوای استاد شحات محمدانور.mp315673 بیت المجتبی
بیت المجتبی
3014010ترتیل سوره یونس با نوای استاد شحات محمدانور.mp315688 بیت المجتبی
بیت المجتبی
301399ترتیل سوره توبه با نوای استاد شحات محمدانور.mp321430 بیت المجتبی
بیت المجتبی
301388ترتیل سوره انفال با نوای استاد شحات محمدانور.mp310871 بیت المجتبی
بیت المجتبی
301377ترتیل سوره اعراف با نوای استاد شحات محمد انور.mp325051 بیت المجتبی
بیت المجتبی
301366ترتیل سوره انعام با نوای استاد شحات محمدانور.mp325051 بیت المجتبی
بیت المجتبی
301355ترتیل سوره مائده با نوای استاد شحات محمدانور.mp323358 بیت المجتبی
بیت المجتبی
301344ترتیل سوره نسا با نوای استاد شحات محمدانور.mp331218 بیت المجتبی
بیت المجتبی
301333ترتیل سوره آل عمران استاد شحات محمدانور.mp324610 بیت المجتبی
بیت المجتبی
301322- سوره بقره با نوای استاد شحات محمدانور.mp323116 بیت المجتبی
بیت المجتبی
201911ترتیل سوره حمد استاد شحات محمد انور.mp3276 بیت المجتبی
بیت المجتبی

برای پخش فایل بر روی آیکون اجرا

بیت المجتبی

کلیک کردهلطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی