بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56165 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه خبر سال نو مبارک - سیزده بدر هستیدسال نو مبارک - سیزده بدر

بیت المجتبی


سال نو مبارک
ایرانیان سیزده بدر, جشن2 فارسی سنتی1 طبیعت3 را جشن می گیرند که همچنین پایان4 عید نوروز می باشد.
سیزده بدر جشن طبیعت ایران باستان5 است که قدمت6 آن حداقل7 به 4000سال قبل برمیگردد و نشانگر8 آخرین روز از  جشن9 سال نو ایرانی است.
بر خلاف10 افسانه 12ی رایج11 عدد سیزده در فرهنگ15 فارسی نحس14 را نشان نمیدهد 13 و صرفا16  روزی است که برای جشن گرفتن انتخاب شده است17.
بنابراین18 در آخرین روز از جشن نوروز زمانی که زمین سبز میشود19 مردم در روز سیزدهم خانه هایشان را برای رفتن به نهرهای آب21 ترک می کنند20.
 جشن گرفتن22 با غذاهای سنتی23, خوردن آجیل24 و انجام بازی های گروهی25 جزء27 لاینفک26 این مراسم شاد29 می باشد.
گره زدن29 تیغه ها ی سبزه30 و آرزو کردن 31  بر فراز32   سبزه رسم مرسوم34  دیگر33  این روز است. زمانی35 که گره36  زده میشود37 سبزه را به داخل نهر آب39  انداخته میشود38. اعتقاد بر این است40  که اگر گره بازشود بخت41 با شخص یار میشود و آرزوها برآورده میشود42.
بعضی از مردم در این روز شوخی میکنند43 و دروغ میگویند44 و آن را دروغ سیزدهم مینامند که رسمی است شبیه45 به دروغ اول آوریل.  مردم همچنین ماهی قرمز47 را در برکه48 یا رودخانه رها میکنند 46که نماد49 آزادی50 است.
 در این روز خانواده های ایرانی همه در فضای آزاد51 ترجیحا 52 در کنار چشمه های آب و مناطق سرسبز53 غذا میخورند. سیزده بدر آخرین روز از تعطیلات سال نو است.روز بعد   54روال زندگی55  از سر گرفته می شود56. مدرسه ها و ادارات بعد از چهارده روز باز میشوند و زندگی به حالت طبیعی58 بر می گردد57.

سال جدید خوبی را برای شما آرزو می کنم

Happy New Year

Iranians celebrate Sizdah-Bedar, the traditional1 Persian festival2 of nature3, which is also a finale4 to the Nowruz celebrations.
Sizdah-Bedar is an ancient5 Iranian nature festival dating back6 to at least7 4,000 years ago and marks8 the last day of Iranian New Year festivity.9
Contrary to10 popular11 myth12, number thirteen does not demonstrate13 bad omen14 in Persian culture15, it is merely16 chosen as17 a day to celebrate 
Therefore18 on the last day of Nowruz festival and when the earth grows green19, people leave20 their houses for water streams21 on the 13th.
Feasting22 on traditional foods23, munching nuts24 and playing group games25 are inseparable26 ingredients27 of the happy occasion28.
Knotting29 grass blades30 and wishing31 upon32 the knot is another 33 popular34 tradition of this day. Once35 the knot36 is tied37 the grass is thrown38 into water stream39. It is believed40 if the knot is opened, fortune41 finds the way and wishes will come true42.
Some people also pull jokes43 and tell lies44 on this day, calling it the Thirteenth Lie, which is a tradition similar45 to April Fools. People will also release46 goldfish47 into a pond48 or river - a symbol49 of freedom50.
Iranian families all eat alfresco51, preferably52 near water springs and lush greenery53, on this day.
Sizdah-Be dar is the last day of New Year holidays. On the following day54, routine life55 resumes56; schools and offices open after 14 days and life heads back57 to normalcy58.
I wish you a good new year

نظری بروی این خبر وجود ندارد.لطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی